Adakavo mokykla - daugiafunkcis centras

Ugdymo planas

      Adakavo mokyklos - daugiafunkcio centro

2013-2014 mokslo metų

Ugdymo planas

2012-2013 M.M. UGDYMO PLANO VYKDYMO ANALIZĖ

GERIAUSI UGDYMO PLANO REZULTATAI:

1. Visi mokytojai sėkmingai dirbo vadovaudamiesi dalykų ilgalaikiais planais, kurie parengti pagal Bendrąsias programas ir vienodus mokyklos susitarimus.

2. Parengtų planų ir programų įgyvendinimo sėkmės ir trūkumai buvo svarstomi metodinėje grupėje, mokytojų tarybos ir direkciniuose posėdžiuose bei mokytojų susirinkimuose, kurie vyksta kiekvieną pirmadienį.

3. Nuolat peržiūrimos, atnaujinamos ir veiksmingai taikomos tvarkos: ,,Namų darbų skyrimo“, ,,Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ir įsivertinimo“, ,,Krūvių optimizavimo“, leido sėkmingai įgyvendinti mokyklos uždavinius.

4. Mokykloje dirba išsilavinę, kvalifikuoti mokytojai, gebantys veiksmingai planuoti veiklą, taikyti naujoves ir įgyvendinti ugdymo plano reikalavimus, ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

5. Nuoširdūs santykiai tarp mokinių ir mokytojų mokykloje grindžiami bendradarbiavimo, nuoširdumo, aiškumo, pagarbos, taktiškumo, pagalbos ir tarpusavio supratimo principais.

6. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo rajono matematikos, informatikos olimpiadose bei matematikos, lietuvių kalbos ,,Kengūros“ konkursuose.

7. Nedidelis mokinių skaičius mokykloje sudaro labai puikias sąlygas visiems mokiniams ugdytis bendrąsias ir dalykines kompetencijas, nes visi mokiniai yra ne tik stebėtojai, bet ir dalyviai visų mokykloje vykstančių švenčių, varžybų ar renginių. O pamokoje mokytojas gali skirti daugiau laiko kiekvienam: padėti, pagirti ar įvertinti kiekvieną vaiką, pastebėti jo daromą pažangą.

8. Per neformaliojo ugdymo veiklą buvo tenkinami daugumos mokinių individualūs savi-ugdos ir saviraiškos poreikiai, nes veikia būreliai, kurių pageidauja mokiniai ir tėvai. Ženkliausi neformaliojo ugdymo rezultatai:

* jaunieji kraštotyrininkai ir vadovė Zita Jarašūnienė kiekvienais metais rengia kraštotyros darbus, yra kviečiami į respublikines konferencijas;

* 7-8 klasių šokėjos puikiai pasirodė Adakavo bendruomenės namų atidarymo, mokyklos bendruomenės ir mamyčių dienos šventėse, Adakavo socialinės globos namuose. Mokytojų šokių grupė visose šventėse šoko linijinius šokius;

* nuolat atnaujinamas mokyklos internetinis puslapis, skelbiamos mokyklos naujienos, visos šventės ir  renginiai;

* virvės traukimo ir mergaičių tinklinio varžybose rajone iškovotos trečiosios vietos;

* daugiausiai padėkų, dovanų ir kvietimų į apdovanojimus pelnė mokyklos dailininkai:

Piešinių konkursuose rajone:

,,Būk matomas kelyje“ – II vieta, nemokama išvyka 50 vaikų į pramogų centrą ,,Boulingas“, nemokami žaidimai 2 val., apdovanojimai mokykloje – atšvaitai, liemenės, knygutės.

,,Korupcija vaiko akimis „ – I vieta ir III vieta. ,,Pakrikštyti amžinajam gyvenimui“ – 3 padėkos. Mokytoja Bronė Monkevičienė.

Piešinių konkursuose respublikoje:

Iliustracija Algimanto Raudonikio dainai ,,Tau, mama“ – I vieta. Mokytoja Rasa Skrodenienė.

Plakato ir atviruko konkurse ,,Kovo 11-oji“ – 2 padėkos.

Plakato ir atviruko konkurse Vasario 16-ajai – 2 padėkos.

Plakato ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ – 3 padėkos. Mokytoja Vilma Bertašienė.

Tarptautiniai piešinių konkursai:

Lietuvos kartografų draugija. Petchenik vaikų žemėlapio konkursas ,,Mano vieta šiandieniniame pasaulyje“ – 3 diplomai.

,,Slavų šaltinis“ – I, II ir III laipsnio diplomai.

,,Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ – diplomas už geriausią darbą.

       Mokytojos Rasa Skrodenienė ir Vilma Bertašienė. Mokiniai vyko apdovanojimams į Panevėžį, Klaipėdą, Vilnių, Joniškį.

9. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas vaikų švarai. Tėvų pageidavimu vieną kartą per savaitę mokyklos slaugytoja tikrino mokinių švarą, informavo auklėtojus ir tėvus, todėl ši problema buvo sėkmingai išspręsta.

10. Mokykloje vykdyti trys finansuojami projektai – vasaros stovykla ,,Mokausi plaukti - 2“, ,,Svajonių vasara“, kuriai paramą skyrė JAV LIETUVIŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ ir sveikatinimo projektas.

11. Akivaizdūs Vaiko gerovės komisijos darbo rezultatai gerinant mokinių drausmę, elgesį, tarpusavio santykius.

12. Mokykloje atliktas įsivertinimas (platusis ir giluminis auditas), atliekami mokyklos bendruomenės narių tyrimai, siekiant išsiaiškinti darbo kokybę, mokinių ir tėvų ketinimus, pageidavimus, pasiūlymus. Gauti rezultatai naudojami planuojant mokyklos veiklą, sudarant ugdymo planą.

PROBLEMINĖS, TOBULINTINOS SRITYS 2013-2014 M.M.

1. Mokykloje nemažai mokinių, kurie mokosi pagal individualizuotas programas. Gabiausi mokiniai išeina į Skaudvilės gimnaziją, todėl pasiekti aukštų ugdymosi rezultatų, nors ir didelėmis pastangomis, labai sunku. Labai svarbu, kad kiekvienas vaikas galėtų išsiugdyti tiek dalykines, tiek bendrąsias kompetencijas.

2. Dalies tėvų atsakomybės stoka savo vaikų mokymosi kokybei, silpna pagalba mokantis namuose, nesutarimai šeimoje, abejingumas mokyklai neskatina mokinių mokymosi motyvacijos. Labai svarbu siekti sudominti įvairių gebėjimų mokinius, kad visi mokėtų mokytis, noriai mokytųsi, kad ugdymo procesas jiems būtų įdomus.

3. Reikalinga nuolatinė socialinė, pedagoginė, psichologinė, klasės auklėtojo pagalba, klasės draugų palaikymas iš soc. rizikos šeimų, turintiems elgesio problemų vaikams.

Labai svarbu, kad visi mokiniai mokykloje jaustųsi gerai ir saugiai, turėtų tikslą ir jo siektų.

PRIORITETAI 2013-2014 M.M.

$11.      Mokinių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymas(is).

$12.      Veiksmingas įvairių gabumų vaikų mokymas(is).

$13.      Mokymosi motyvacijos skatinimas.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2013-2014 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokyklos – daugiafunkcio centro (toliau mokyklos) ugdymo planas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais 2013-2014 m. m. ugdymo planais ir kitais teisės aktais, reglamentuoja priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo, pagrindinio suaugusiųjų ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pritaikytų bendrojo ugdymo programų ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą.

2. Mokyklos ugdymo plano tikslai:

2.1. įvardyti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos vykdymo mokykloje principus, tvarkas, reikalavimus, sprendimus;

2.2. formuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

3. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai:

3.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti;

3.2. numatyti gaires ugdymo procesui mokykloje įgyvendinti ir ugdymui pritaikyti pagal mokinių mokymosi poreikius;

3.3. numatyti galimybes ugdymo turiniui, planui ir mokymosi aplinkai kurti.

4. Mokyklos  ugdymo plane vartojamos sąvokos:

Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis.

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinio žinioms, gebėjimams, įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.

Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.

Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.

Kitos mokyklos  ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804) ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

I. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

5. 2013-2014 mokslo metai prasideda 2013 m. rugsėjo 2 d., baigiasi – 2014 m. rugpjūčio 31 d.

5.1. Ugdymo procesas 2013-2014m.m. pradedamas rugsėjo 2d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

Priešmokyklinio ugdymo gr.

05-16

30

1-5

05 -30

32

6-10

06-06

35

                   

5.2. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

5.3. Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programą skirstomas trimestrais. Mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba, nustatė tokią trimestrų trukmę:

5.3.1. pirmasis trimestras: rugsėjo 2 d. – lapkričio 29d.;

5.3.2. antrasis trimestras: gruodžio 2d. – vasario 28 d.;

5.3.3. trečiasis trimestras 1-5 klasei: kovo 3 d. – gegužės 30d.,6-10 klasėms: kovo 3 d.– birželio 6d.

5.4. Mokinių atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens (1-4 kl.)

              (5-10 kl.)

2013-10-28

2013-10-28

2013-10-31

2013-10-31

Žiemos (Kalėdų 1-4 kl.)

             (5-10 kl.)

Žiemos (1-10 kl.)

2013-12-23

2013-12-23

2014-02-17

2014-01-03

2014-01-03

2014-02-18

Pavasario (Velykų 1-4 kl.)

              (5-10 kl.)

2014-04-14

2014-04-14

2014-04-18

2014-04-18

Vasaros:  1-5 kl.

                6-10kl.

Priešmokyklinio ugd. grupė

2014-06-02

2014-06-09

2014-05-19

2014-08-31

2014-08-31

2014-08-31

5.4.1. mokykla, suderinusi su mokinių tėvais ir mokyklos taryba, nustatė 1-5 klasių mokiniams 10 papildomų mokymosi dienų atostogų (po 5 mokymosi dienas 2 kartus per mokslo metus):

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

2014-02-17

2014-02-21

2014-04-21

2014-04-25

6. Iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį, mokyklos vadovas priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus informuoja rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėją ar jo įgaliotą asmenį.

7. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

II. MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS

8. Ugdymo planą 2013-2014 mokslo metams rengė direktoriaus 2013 m. gegužės mėn.

8 d.  įsakymu Nr. V-22 sudaryta darbo grupė, kuri atsižvelgė į visų mokyklos bendruomenės narių pageidavimus, pasiūlymus, mokyklos galimybes. Planas grindžiamas demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais. Mokyklos ugdymo planas rengiamas vieniems mokslo metams.

9. Plano projektas aptartas 2013-06-07 mokytojų tarybos posėdyje Nr.7, suderintas su mokyklos taryba 2013-06-07 posėdyje Nr.3.

10. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK – 2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848), Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 (Žin., 2012, Nr. 76-3957), ir atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas.

11. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas atrenkant ir pritaikant ugdymo turinį pagal mokyklos tikslus, Lietuvos visuomenės vertybes, konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius, mokinių ir tėvų pageidavimus.

12. Formuojant mokyklos ugdymo turinį ir rengiant mokyklos ugdymo planą remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekimų tyrimų, mokyklos veiklos įsivertinimo duomenimis.

13. Mokyklos formuojamo ugdymo turinio dalį sudaro mokykloje ir už jos ribų vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė ir kitos veiklos, siejamos su mokyklos tikslais, mokinių mokymosi poreikiais. Šioms veikloms per mokslo metus  skiriama10 mokymosi dienų:

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

1

Mokslo ir žinių dienos šventė

2013-09-02

2

Savivaldos diena

2013-10-04

3

Bendruomenės šventė. Kūčių popietė.

2013-12-20

4

Mamytėms ir tėveliams skirta diena ,,Šeimos diena“

2014-05-02

5

Turizmo diena

2014-05-30

6

Dalyvavimas socializacijos programoje (veikla pagal parengtą programą).

2014-0602-06

14. Rengiant mokyklos ugdymo planą priimti susitarimai ugdymo turiniui įgyvendinti:

14.1. bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių ir kitų švietimo ir mokslo ministro patvirtintų ar mokykloje parengtų programų integravimo į mokyklos ugdymo turinį 1-10 klasėse:

Eil.

Programos pavadinimas

Principai ir būdai

1

Prevencinė programa

Vykdo soc.pedagogė, integruojama į dailės, kūno kultūros pamokas, neformalųjį ugdymą.

2

Sveikos gyvensenos

Vykdo mokytojai, slaugytoja, integruojama į ugdymo dalykus, klasės renginius, neformalųjį ugdymą, projektus.

3

Etninė kultūra

Per ugdymo dalykus, klasės renginius, būrelius veda pamokas mokyklos kraštotyros muziejuje, naudoja sukauptą muziejuje medžiagą.

4

Žmogaus sauga

Pamokos 7ir 9 klasėse, saugaus elgesio instruktažai klasių dienynuose, papildomojo ugdymo žurnaluose ir saugaus elgesio instruktažų žurnale. 5 klasėje ir pradinėse klasėse integruojamos į dalykų pamokas.

5

Profesinio orientavimo ir informavimo programa

Klasių auklėtojai kartu su mokyklos ir kaimo bibliotekininkėmis, mokyklos vadovais, mokinių tėvais.

         

14.2. dalykų moduliai pasiūlyti atsižvelgiant į Bendrųjų programų rekomendacijas, mokinių ir tėvų pageidavimus – 9 klasėje matematikos ir 10 kl. lietuvių kalbos;

14.3. antrosios  užsienio kalbos  pradedama mokyti 5 klasėje;

14.4. numatyti mokinių socialinės veiklos organizavimo principai ir būdai, siejant juos su mokyklos ir vietos bendruomenės poreikiais pagal parengtą ir direktoriaus 2008 m. rugsėjo 4 d. Įsak. Nr. V-72 patvirtintą socialinės veiklos vykdymo tvarką;

14.5. dalykams įgyvendinti Bendruosiuose ugdymo planuose skiriamų pamokų skaičiaus didinimas ar mažinimas atsižvelgus į praėjusių mokslo metų mokyklos ugdymo plano įgyvendinimą ir galimybes derinamas su Bendrųjų programų turiniu;

14.6. dėl nedidelio mokinių skaičiaus klasėse klasės nedalijamos į grupes;

14.7. mokytojai pamokas gali vesti mokyklos muziejuje, bibliotekoje, Adakavo parke, kaimo bibliotekoje– mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose aplinkose;

14.8. ugdymo turinio planavimo principai ir laikotarpiai:

14.8.1. dalykų ilgalaikius planus, programas mokytojai rengia ir tvirtina, derina tokia tvarka:

Programos, ilgalaikiai planai

Rengia

Aptaria, tvirtina, derina

Norminis dokumentas,  pagal kurį reng. programa, planas

Dalykų ilgalaikiai planai

Dalykų

mokytojai

Aptaria mokytojų metodinė grupė, derina direktoriaus pavaduotoja

 Bendrosios programos

Dalykų modulių programos

Modulių mokytojai

Aptaria metodinė grupė, tvirtina  direktorius

 Bendrosios programos

Neformaliojo ugdymo programos

Būrelių vadovai

Aptaria  metodinė grupė,

tvirtina direktorius

Mokyklos veiklos programa

Individualizuotas programos ir ilgalaikiai planai  

Dalykų mokytojai

Aptaria vaiko gerovės  komisijoje, derina direktoriaus pavaduotoja

 Bendrosios programos, Individualizuotos programos

Klasių auklėtojų veiklos programos

Klasių auklėtojai

Aptaria metodinėje grupėje, tvirt. mokyklos direktorius

Mokyklos veiklos programa, ugdymo planas

14.8.2. iki rugsėjo 5 dienos planai turi būti aprobuoti metodinėje grupėje ir patvirtinti mokyklos vadovo;

14.8.3. detaliuosius planus mokytojai rengia ciklui ar temai (savo nuožiūra); detalieji planai nėra privalomi; mokytojas pats nusprendžia, rašyti detalųjį ar dieninį pamokos planą;

14.8.4. planuojant orientuojamasi į Bendrosiose programose numatytus mokinių pasiekimus ir Bendrųjų ugdymo planų nurodytą ugdymo proceso trukmę, dalyko programai skiriamų valandų (pamokų) skaičių;

14.8.5. mokytojui nereikia rašyti detaliojo nei dieninio plano, jeigu dėstomo dalyko mokytojo knygoje yra parengti detalieji arba pamokų planai (pagal Bendrąsias programas);

14.9. mokykloje priimtos ir patvirtintos tvarkos taikomos numatytiems mokinių rezultatams pasiekti ar gerinti;

14.10.formaliojo ir neformaliojo ugdymo turinio integravimas mokykloje:

14.10.1. mokytojai 1-4 klasėse savo nuožiūra integruoja žmogaus saugą (civilinę saugą, priešgaisrinę saugą ir saugų eismą) į įvairių dalykų pamokas;

14.10.2. informacinių technologijų, menų, kūno kultūros, šokio dalykų gebėjimai intensyvinami integruojant į neformalųjį ugdymą;

14.10.3. formaliojo ugdymo turinio integravimas numatytas dalykų ilgalaikiuose planuose;

14.10.4. choreografijos pamokos integruojamos į ritminių šokių būrelio užsiėmimus, kūno kultūros pamokos – į sporto būrelių užsiėmimus, etninė kultūra – į dėstomų dalykų pamokas ir  kraštotyros būrelio užsiėmimus, informacinės technologijos – į mokyklos laikraščio leidybą ir dalykų pamokas;

14.10.5. integruojamųjų dalykų turinys numatytas rengiamuose ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose dalykų planuose;

14.10.6. integruotų pamokų turinys dienyne įrašomas abiejų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose;

14.11. ugdymo turinys diferencijuojamas per visų dalykų pamokas, atsižvelgiant į mokinių žinias, gebėjimus ir įgūdžius;

14.12. pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams teikimas:

14.12.1. specialiųjų poreikių mokiniai mokomi pagal individualias mokymo programas;

14.12.2. tėvų pageidavimu, specialiųjų poreikių mokinys, mokęsis pagal individualizuotą pradinio ugdymo programą, gali būti priimtas mokytis pagal specialiojo pradinio ugdymo programą, o mokęsis pagal specialiojo pradinio ugdymo programą, priimamas mokytis pagal individualizuotą pradinio ugdymo programą;

14.12.3. individualizuotas programas rengia dalyko mokytojas, konsultuojamas mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų ir mokyklos vaiko gerovės komisijos;

14.12.4. mokinių, kurie mokosi pagal individualizuotas ugdymo programas, ugdymo rezultatai vertinami pagal atitinkamos programos reikalavimus;

14.12.5. kiekviename klasės dienyno atitinkamo dalyko puslapyje prie mokinių, kurie mokosi pagal individualizuotas programas, pavardžių, trimestrų, pusmečio bei metinių pažymių parašoma „ind“;

14.12.6. logopedo pratybos vedamos ne pamokų metu 1-9 klasių mokiniams pagal parengtą ir patvirtintą tvarkaraštį; su tvarkaraščiu supažindinami tėvai;

14.12.7. dalyko mokytojai per dalykų pamokas individualizuoja ir diferencijuoja mokomojo dalyko turinį specialiųjų  poreikių mokiniams;

14.13. pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo 1 pakopos programą mokiniui (klasei) mokykla skiria adaptacinį laikotarpį (vieną trimestrą):

14.13.1. pirmąjį pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimo mėnesį mokinių pasiekimai kontroliniais darbais netikrinami; mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo metodus, siekdamas išsiaiškinti mokinių ugdymosi pasiekimus;

14.13.2. adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir pasiekimai nevertinami neigiamais pažymiais;

14.13.3. apie adaptacinio laikotarpio sėkmingumą yra atliekamas tyrimas, stebimos pamokos, svarstoma direkcijos posėdyje, priimami nutarimai;

14.14. neformaliojo švietimo veiklos organizavimo būdai numatyti 48 ir 49 plano punktuose;

15. Atsiradus Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytiems atvejams, mokykla ugdymo proceso metu koreguos mokyklos ugdymo plano įgyvendinimą priklausomai nuo mokymo lėšų, išlaikant minimalų pamokų skaičių dalykų programoms įgyvendinti ir minimalų privalomų pamokų skaičių mokiniui.

16. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė – 45 min.

17. Mokykla pasilieka teisę sprendimų dėl ugdymo organizavimo kasmet neatnaujinti, jei  jie atitinka Bendrųjų ugdymo planų nuostatas ir mokyklos iškeltus ugdymo tikslus.

18. Mokykla bendradarbiauja su Skaudvilės gimnazija, Raseinių ir Tauragės profesinio rengimo centrais, siekdama užtikrinti įgyvendinamų ugdymo programų tęstinumą, perimamumą ir padidinti mokinių galimybes įgyvendinant projektus, neformalųjį ugdymą, profesinį pasirengimą.

III. MOKYMOSI APLINKOS KŪRIMAS

19. Mokyklos vadovas ir visa bendruomenė kuria atvirą, ramią, kūrybingą, vertybines nuostatas puoselėjančią, mokiniams ir mokytojams palankią edukacinę kultūrą.

20. Mokymosi aplinka – tai aplinka mokykloje ir už jos ribų, kurioje įgyvendinamas mokyklos ugdymo planas (mokyklos muziejus, sporto salė, mokyklos aikštynas, biblioteka). Mokymosi aplinka yra fiziškai, psichologiškai ir socialiai saugi ir sveika mokiniams. Mokykla skatina mokytojus ir sudaro jiems sąlygas mokyklos ugdymo turinį įgyvendinti ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose.

21. Mokyklos mokymosi aplinka pritaikyta Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose iškeltiems tikslams siekti, sudarant galimybes mokinių aktyviam ugdymuisi, praktinei, teorinei ir kitokiai veiklai. Mokytojams sudaromos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas – spartesnį (šviesolaidinį) internetą, kiekvienam mokiniui kompiuterį informatikos kabinete, interaktyvią lentą, kompiuterius kabinetuose, biblioteką.

22. Mokyklos įgyjamos ir kuriamos mokymo ir mokymosi priemonės padeda mokiniams įgyti šiuolaikinėje besimokančioje visuomenėje būtinų kompetencijų, gebėjimų, nuostatų bei pasiekti Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatytų pasiekimų.

23. Mokyklos vadovas bendradarbiauja su rajono savivaldybės administracijos atstovu(-ais) mokyklos aplinkos turtinimo klausimais.

IV. UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS

24. Ugdymo diferencijavimas – tai ugdymo tikslų, uždavinių, mokymo ir mokymosi turinio, metodų, mokymo(si) priemonių, mokymosi aplinkos, vertinimo pritaikymas mokinių skirtybėms. Jo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingai mokytis.

25.Dėl per mažo mokinių skaičiaus klasės nėra dalijamos į grupes, dalyko turinys diferencijuojamas pamokoje:

25.1. mokiniui individualiai;

25.2. mokinių grupei:

25.2.1. tam tikriems tikslams pasiekti (pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, skirtingoms mokymosi strategijoms įgyvendinti );

25.2.2. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai, darbo grupės), sudaryti iš mišrių arba panašių polinkių, interesų mokinių.

26. Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei, nepažeidžiantis jų priklausymo nuolatinės klasės bendruomenei, yra laikinas – tik tam tikro dalyko pamokoms arba tik tam tikroms užduotims atlikti, tačiau neturi daryti žalos mokinio savivertei bei mokinių santykiams klasėje ir mokykloje.

27. Vadovaudamiesi mokyklos veiklos planu, mokyklos vadovai stebi, aptaria su mokytojais, analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų pasiekimų, ir priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo.

V. MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS

28. Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami mokyklos švietimo pagalbos specialistai, klasės auklėtojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo:

28.1.už mokymosi pagalbos organizavimą, vykdymą ir panaudotų priemonių veiksmingumą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

28.2. mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.;

28.3. esant reikalui, skiriamos konsultacijos mokiniui ar mokinių grupei;

28.4. iš 5-10 klasių mokinių sudaroma grupė mokinių, kuriems reikalingas pagalbos teikimas. Tam skiriama 1 val.

VI. MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS

29. Mokyklos bendradarbiavimas su mokinių tėvais vyksta pagal direktoriaus 2013m.rugpjūčio  22d. įsakymu Nr.V-28   patvirtintą ,,Bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais)“ tvarką.

VII. UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS

30. Mokykla, siekdama mažinti mokymosi krūvius ir priartinti mokymąsi prie gyvenimo aktualijų, priėmė sprendimus dėl dalykų, kurių ugdymo turinys yra susijęs ar priskiriamas tai pačiai ugdymo sričiai, integravimo:

30.1. informacinių technologijų, menų, kūno kultūros dalykų gebėjimai intensyvinami integruojant į neformalųjį ugdymą;

30.2. formaliojo ugdymo turinio integravimas numatytas dalykų ilgalaikiuose planuose;

30.3. dainavimo būrelių turinys derinamas su muzikos dalyko bendrąja programa, sporto būrelių turinys – su kūno kultūros dalyko bendrąja programa, etninės kultūros – su kraštotyros būrelio užsiėmimais, istorijos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo bendrosiomis programomis, mokyklos laikraščio leidybos būrelio turinys – su informacinių technologijų ir visų mokomųjų dalykų bendrosiomis programomis;

30.4. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK – 179 (Žin., 2007, Nr. 19-740 įtraukti į klasių auklėtojų valandėles, mokyklos slaugytojos programą;

30.5. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ĮSAK – 194 (Žin., 2006, Nr. 33-1197) ir kitas prevencijai skirtas programas įtraukti į socialinės pedagogės veiklos programą, slaugytojos programą ir Vaiko gerovės komisijos programą.

31. Integruotų pamokų turinys dienyne įrašomas abiejų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose.

32. Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas ugdymo turinio integravimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų rezultatų, ir priima sprendimus dėl tolesnio turinio integravimo tikslingumo.

VIII. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

33. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-1150), mokykloje parengta ir direktoriaus 2013m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-28patvirtinta ,,Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka“;

33.1 planuojant mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, pažangos ir pasiekimų vertinimą atsižvelgiama į pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją.

IX. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

34. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

34.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę pagal mokykloje parengtą  ir direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V- 85 tvarką;

34.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą, aptarimą mokytojų ir vadovų susirinkimuose (nustatytą dieną 1 kartą per savaitę), posėdžiuose sprendžia mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimus;

34.3. atlieka mokinių apklausas, tyrimus, stebi pamokas;

34.4. užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Dalyko mokytojas apie kontrolinį darbą mokinius informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę, daro įrašą Dienyno kontrolinių darbų lape. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po atostogų ar šventinių dienų.

35. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, penktojoje ir šeštojoje klasėje ir aštuntojoje klasėse skirtas minimalus, o septintojoje, devintojoje ir dešimtojoje,  skirtas pamokų skaičius, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 138 punktu.

36. Mokinys mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas:

36.1. nuo dailės, muzikos, kūno kultūros, o išimties atvejais – ir kitų privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jei mokosi dailės, choreografijos, muzikos, meno ar sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose;

36.2. mokykla priima sprendimus dėl menų ir sporto srities/kūno kultūros dalykų, o išimties atvejais – ir kitų dalykų vertinimų, gautų mokantis pagal neformaliojo švietimo programas, įskaitymo ir konvertavimo į 10 balų vertinimo sistemą.

36.3. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, siekia optimizuoti mokinių mokymosi krūvį, todėl taiko ,,Krūvių optimizavimo programą“.

37. Per dieną maksimalus pamokų skaičius yra 7 pamokos.

X. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

38. Neformaliojo švietimo veiklos organizavimo būdai ir dalyvavimo joje galimybės numatyti mokyklos parengtoje ir direktoriaus 2013m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-28 patvirtintoje   ,,Neformaliojo švietimoorganizavimas mokykloje“ tvarkoje.

39. Neformaliojo švietimo paklausa 2013-2014mokslo metams ištirta gegužės mėnesį.

40. Mokyklos direktorius, suderinęs su mokyklos taryba, nustatė, kad neformaliojo švietimo būrelio grupę sudaro mažiausiai 5 mokiniai.

41. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdomos įgyvendinant finansuojamus projektus – socializacijos, sveikatingumo, prevencijos.

XI. UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE

42. Mokykloje jungiamos 1-3 ; 2 - 4; 5-6; 7-8klasės.

43. Atsižvelgiant į Pradinio ugdymo programos Bendrojo ugdymo plano 21.3 punkte numatytą skiriamų valandų skaičių ir mokyklos ugdymo plano 47 punktuose numatytą skiriamų valandų skaičių 1-3 klasių komplektui skirta 24val., 2-4 klasių komplektui – 23 val. per savaitę.

44.Atsižvelgiant į Pagrindinio ugdymo programos Bendrojo ugdymo plano 137 ir mokyklos ugdymo plano70 punktuose numatytą skiriamų valandų skaičių 5-6 klasių komplektui skirta 32 pamokos, 7-8 klasių komplektui – 35 pamokos per savaitę.

XII. KLASIŲ DALIJIMAS

45. Technologijoms, kūno kultūrai ir kitiems dalykams  mokyti klasės nėra dalijamos į grupes.

III.                PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO  UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

$1I.                                      PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

46. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ISAK – 1180 (Žin., 2005, Nr. 84-3118), taip pat  Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147 (Žin., 2003, Nr. 5-214), ir Priešmokyklinio ugdymo standartu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. Įsakymu Nr. ISAK -1015 (Žin., 2003, Nr. 77-3525): Privalomojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės ir apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. Įsakymu Nr. V- 735/A1-208:

46.1. priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal rajono savivaldybės Tarybos patvirtintą II modelį (mišri grupė);

46.2. priešmokyklinės grupės vaikai ugdomi ir lavinami  mokykloje veikiančioje ,,Pagalbos vaikui ir pailgintos dienos grupėje”, kurią lanko 3-5 metų vaikai. Grupėje dirbama pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas.

47. 2013-2014m.m. pradinio ugdymo programai (ugdymo dalykams) ir neformaliam ugdymui skirtas valandų skaičius per savaitę  1-3 ir 2-4 klasių komplektams:

Dalykai

Dalyko savaitinių pamokų skaičius

1 kl.

3 kl.

1-3 kl.

2 kl.

4 kl

2-4 kl.

Privalomi dalykai

Privalomi dalykai

Privalomi dalykai

Privalomi dalykai

Privalomi dalykai

Privalomi dalykai

Dorinis ugdymas:

Tikyba / Etika

   

1

   

1

Kalbos:

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

   

7

   

8

Užsienio kalba (anglų)

 

2

     

2

Matematika

   

5

   

4

Pasaulio pažinimas

   

2

   

2

Meninis  ir technologinis ugdymas:

 

Dailė ir technologijos

   

2

   

2

Muzika

   

2

   

2

Kūno kultūra

   

2

   

2

Choreografija

   

1

     

Pamokų skaičius mokiniui

0

2

22

0

0

23

               

Neformalusis ugdymas

1-3 kl.

2-4 kl.

Pop. grupė „Varpeliai“

1

Būrelis „Ir aš galiu“

1

1

,,Kūlverstukų“ būrelis

1

 

2

2

48. Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 minutės, 2-4 klasėse –  45 minutės.

49.Pagal  mokyklos ugdymo planą skirtas  privalomų pamokų skaičius 1 kl. – 22 val., 2 kl. – 23 val. , 3 kl. – 24 val., 4 kl. – 23 val.  per savaitę.   

$1II.                UGDYMO DALYKŲ ĮGYVENDINIMAS

50. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:

50.1. Dorinis ugdymas:

50.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų – etiką arba tikybą;

50.1.2. dorinio ugdymo dalyką mokinys gali keisti kiekvienais mokslo metais, jo tėvams (globėjams) parašius prašymą.

50.2.Kalbinis ugdymas:

50.2.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos (gimtosios) vartojimo žodžiu ir raštu pasiekimus, skaitymo, kalbos vartojimo kompetencijos ugdomos įgyvendinant ir kitas (ne lietuvių kalbos) Bendrosios programos ugdymo dalykų programas: panaudojant mokomąsias užduotis kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus.

50.2.2. Pirmosios  užsienio kalbos mokymas:

50.2.2.1. pirmosios užsienio (anglų) mokoma antraisiais-ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos metais;

50.2.2.2užsienio (anglų) kalbai mokyti 2-4 klasėse skiriama po 2 pamokas per savaitę;

50.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:

50.3.1.gamtamoksliniams gebėjimams ugdyti skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalyko laiko. Dalis, iki 1/4 laiko, skiriama organizuoti ugdymą tyrinėjimams Adakavo parke, Trišiūkštės upelyje ir prie upelio, Adakavo pušyne;

50.3.2. socialiniams gebėjimams ugdyti mokytojas gali iki 1/4 laiko skirti ugdymo procesą organizuoti Adakavo socialinės globos namuose, Bendruomenės namuose, Parapijos salėje, kaimo bibliotekojeir pan.

50.4. Matematinis ugdymas:

50.4.1.organizuojant matematinį ugdymą vadovautis ne tik matematikos programa, bet nacionalinių pasiekimų tyrimais, pagal galimybes naudoti informacines komunikacines technologijas.

50.5. Kūno kultūra:

50.5.1. viena kūno kultūros pamoka per savaitę 1-3 kl. skiriama choreografijai. 1-4 klasių mokiniai lanko sporto būrelį ,,Kūlverstukai”.

51.Integruojamųjų,prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas:

51.1. į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama

51.1.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintų integruojamųjų  Mokėjimo mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo  įgūdžių ugdymo programų pagrindai;

51.1.2. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos šveitimo ir mokslo ministro 2012 m. Liepos 18 d. Įsakymu Nr.V-1159 (Žin., 2012, Nr.89-4668), ir Sveikatos ugdymo programa  patvirtinta Lietuvos Respublikos šveitimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-1290  (Žin., 2012, Nr.105-5347);

51.1.3. prevencinė programa;

51.1.4. etninė kultūra;

51.1.5. informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė, taip pat mokoma informacinių komunikacinių technologijų pradmenų.

51.2. Mokytojas, formuodamas klasės mokinių ugdymo turinį, numato ugdymo dalykus, į kuriuos integruos Sveikatos ugdymo, Žmogaus saugos, Etnokultūros ugdymo, prevencinių, informacinių komunikacinių technologijų ugdymo turinį.

$1IV.             PAGRINDINIO  UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

$1I.                                      PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

52.Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Pagrindinio ugdymo programos aprašu, tvirtinamu švietimo ir mokslo ministro.

53. Pagilinto dalykų mokymosi programas mokiniai pasirinko:

53.1. lietuvių klabos (modulį) pasirinko 10 klasės mokiniai, matematikos modulį 9 klasės mokiniai.

54. Pradedantiesiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį mokykla skiria 3 mėnesių adaptacinį laikotarpį:

54.1. pirmąjį pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimo mėnesį mokinių pasiekimai kontroliniais darbais netikrinami. Mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo metodus, siek-damas išsiaiškinti mokinių ugdymosi pasiekimus;

54.2. adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir pasiekimai nevertinami neigiamais pažymiais;

54.3. apie adaptacinio laikotarpio sėkmingumą yra atliekamas tyrimas, stebimos pamokos – svarstoma direkcijos posėdyje, priimami nutarimai, kontroliuojamas jų vykdymo sėkmingumas.

55. Socialinė veikla yra privaloma ir organizuojama pagal mokykloje parengtą ir patvirtintą tvarką.

56. Mokiniui, besimokančiam nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma), individualioms konsultacijoms skiriama 15 procentų Bendrųjų ugdymo planų 137 punkte nustatyto minimalaus savaitinio pamokų skaičiaus.

II. UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS

57. Rūpintis lietuvių kalbos ugdymu per visų dalykų pamokas:

57.1. rašto darbus per visų dalykų pamokas mokiniai rašo ranka;

57.2. mokomąsias užduotis panaudoja kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant mokinių dėmesį į kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą per visų dalykų pamokas;

57.3. skatinti mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per visų dalykų pamokas;

57.4. vertinant mokinio pasiekimus, rašto darbus, teikti grįžtamąją informaciją apie kalbos mokėjimą, nurodyti privalumus ir taisytinus bei tobulintinus dalykus.

58. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats.

59. Užsienio kalbos.

59.1. Ankstyvosios užsienio kalbos (anglų) toliau mokomasi kaip pirmosios užsienio kalbos 5 klasėje;

59.1.1.anglų kalbos bendroji programa 5-6 klasėse orientuota į A2, o 7-10 klasėse – į B1 kalbos mokėjimo lygį;

59.1.2. 10 klasėje organizuoti užsienio kalbų pasiekimų patikrinimą naudojantis testais, pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą ,,KELTAS“.

59.2. Antrosios užsienio kalbos (rusų) tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, mokymas pradedamas nuo 5 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų renka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimu pats renkasi antrąją užsienio kalbą;

59.2.1. rusų kalbos bendroji programa 5-6 klasėse orientuota į A1, o 7-10 klasėse į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

59.2.2. antrajai užsienio kalbai mokyti nuo 5 klasės skiriamos pamokos, numatytos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti.

59.3. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, pageidaujančiam tęsti pradėtos užsienio kalbos mokymąsi, sudaromos sąlygos užsienio kalbos mokytis švietimo ir mokslo ministro nustatytomis mokymosi formomis ir mokymo proceso organizavimo būdais.

59.4. Užsienio kalba iki vidurinio ugdymo programos pradžios gali būti keičiama tik tuo atveju, jei mokinys yra atvykęs iš užsienio mokyklos ar kitos mokyklos ir mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti jo pradėtos kalbos mokymosi ir yra gavusi tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimą raštu. Mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus:

60. Informacinės technologijos.

60.1. Informacinių technologijų ugdymui 8 klasėje skiriama valanda iš mokinių poreikiams tenkinti valandų;

60.2. 9-10klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų – tinklalapių kūrimo pradmenų modulis.

61. Matematika.

61.1. Vadovautis nacionalinių ir tarptautinių TIMSS mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais ir rekomendacijomis;

61.2. naudoti informacines komunikacines technologijas, skaitmenines mokomąsias priemones.

62. Socialiniai mokslai.

62.1. Pilietiškumo pagrindai dėstomi 10 klasėje, 2 savaitinės valandos;

62.2.laisvės kovų istorijai mokyti skirti 18 pamokų, integruojant į istorijos temas;

62.3. dėl istorijos 5-6 klasėse turinio išdėstymo eiliškumo sprendžia istorijos mokytojas.

63. Menai.

63.1. meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailė ir muzika.

64. Technologijos.

64.1. Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5-8 klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų;

64.2.mokinius, besimokančius pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, pradedama mokyti technologijų dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso programą. Baigę šią programą  mokiniai renkasi vieną iš privalomų technologijų programų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų programą).

65. Kūno kultūra.

65.1.kūno kultūrai 5-10 klasėse skirta po 2 valandas per savaitę;

65.2. sudarytos sąlygos visiems mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas – ritminių šokių, sportinių žaidimų, teniso per neformaliojo švietimo veiklą mokykloje. Apskaita  tvarkoma neformaliojo ugdymo žurnaluose;

65.3. mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje).

66. Žmogaus sauga. Žmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V- 1159 (Žin., 2012, Nr.89-4668).

67. Sveikatos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Sveikatos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V- 1290 (Žin., 2012, Nr. 105-5347).

68. Ugdymas karjerai organizuojamas vadovaujantis Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314 (Žin., 2012, Nr. 82-4284).

69. Etninės kultūros ugdymas organizuojamas vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V- 651 (Žin., 2012, Nr. 46-2252).

70. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti pamokų ir neformaliojo ugdymo valandų skaičius per vienius metus (grupine mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu):

Dalykai

Savaitinis pamokų skaičius dalykui

5-6 klasė

7-8 klasė

9 klasė

10 klasė

5 kl.

6 kl.

5-6kl.

7kl.

8kl.

7-8kl.

Privalomos pamokos

Dorinis ugd. (tikyba)

   

1

   

1

1

1

Kalbos:

               

Lietuvių k. (gimtoji)

2

2

3

1

1

4

4

5

Užsienio k. (1, anglų)

   

3

   

3

3

3

Užsienio k. (2, rusų)

   

2

   

2

2

2

Matematika

1

1

3

1

1

3

3

4

Gamtamokslinis ugd.:

               

Gamta ir žmogus

   

2

         

Biologija

     

1

 

1

2

1

Fizika

       

1

1

2

2

Chemija

       

2

 

2

2

Informacinės technologijos

   

1

   

1

1

1

Socialinis ugdymas:

               

Istorija

   

2

   

2

2

2

Pilietiškumo pagrindai

             

2

Geografija

 

2

     

2

2

1

Ekonomika

           

1

 

Meninis ir technol.ugd.:

               

Dailė

   

1

   

1

1

1

Muzika

   

1

   

1

1

1

Technologijos

 

 

2

1

 

1

1.5

1

Kūno kultūra

 

 

2

   

2

2

2

Žmogaus sauga

1

 

 

1

   

0.5

 

Mokinių poreikiams tenkin-ti/moduliai.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių k. (gimtoji)

 

 

 

 

 

 

 

1

Matematika

 

 

 

 

 

 

1

 

                         Iš viso:

4

5

23

5

5

25

32

32

Neformalusis ugdymas:

 

„10 BALŲ“ leidėjų būrelis

 

 

 

 

                       1

Būrelis „Ir aš galiu“

                                                   1

Ritminių šokių būrelis

                              1

 

 

 

Kraštotyros būrelis

                                       1

Sportiniai žaidimai

                         1

                         1

Namų ūkio būrelis

 

                      2

                        Iš viso:

 

                                  8

                   

 

V. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS

$1I.             BENDROSIOS NUOSTATOS

71. Mokykla, rengdama ugdymo planą, atsižvelgė į specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi poreikius ir numatė šių poreikių tenkinimo tvarką – priėmė sprendimus dėl specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymosi krūvio – privalomųjų pamokų ir specialiųjų (logopedo) užsiėmimų.

72. Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja, vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V- 1795 (Žin., 2011, Nr.122-5771).

73. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, ugdymo planas rengiamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 137 punkto dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi. Bendras pamokų skaičius mažinamas 1-2 pamokomis. Vietoj pamokų skiriami užsiėmimai su logopedu ir kompiuteriniams įgūdžiams formuoti.

Organizuodama mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, mokykla atsižvelgia į

73.1. pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmes, atsirandančias dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų arba (ir) nepalankių aplinkos veiksnių;

73.2. ugdymosi sunkumų pobūdį ir jų trukmę;

73.3. mokymosi formą – ugdomi bendrojo ugdymo mokykloje integruotai.

74. Bendrojo ugdymo dalykų programas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias bei specialiojo pedagogo, PPT specialistų išvadas ar Vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. Reikalui esant mokytoją konsultuoja PPT specialistai.

75. Mokykla, sudarydama mokyklos ugdymo planą

75.1. užtikrina specialiųjų poreikių mokinių ugdymo nuoseklumą ir tęstinumą;

75.2. vadovaujasi Bendruosiuose ugdymo planuose pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi, nurodytu Bendrųjų ugdymo planų 137 punktu;

75.3. gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičių per mokslo metus, atsižvelgusi į mokinio reikmes, švietimo pagalbos specialistų, vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas;

75.4. išlaiko mokiniui Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytą minimalų pamokų skaičių pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti;

75.5. intensyvindama mokiniui teikiamą specialiąją pedagoginę ir mokytojo papildomą pagalbą, mokykla skiria papildomų pamokų kiekvienam mokiniui individualiai (užsiėmimai su logopede);

75.6. specialiosioms pratyboms 5-10 klasėse skirta 1 pamoka per savaitę kompiuteriniams, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo įgūdžiams formuoti, pažinimo funkcijoms lavinti, dalyko spragoms šalinti neformaliojo ugdymo būrelyje ,,Ir aš galiu“;

75.7. mokytojas gali trumpinti pamokų trukmę 5 minutėmis, o šį laiką skirti mokinio ugdomajai veiklai keisti – sveikatą tausojanti pertraukėlė, pokalbis su soc. pedagoge, veikla prie kompiuterio.

II. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,

 PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

76. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 62-70 punktų nuostatomis.

77. Mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais. Keliamosios klasės (5; 9) mokinio mokymosi pasiekimai vertinami, atsižvelgus į jo asmeninę daromą pažangą ir palyginus su jam programoje numatytais pasiekimais, o programos baigiamosios klasės mokinio mokymosi pasiekimai įvertinami, palyginus ir su bendrosiose programose numatytais pasiekimais.

78. Mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, mokymosi pasiekimai vertinami atsižvelgus į mokinio galias, vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, planuojamą pažangą, tėvų pageidavimus, daromą asmeninę pažangą. Vertinami pažymiais.

III. SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS TEIKIMAS

79. Specialiąją pedagoginę pagalbą mokykla organizuoja ir teikia, vadovaudamasi teisės aktais ir įgyvendindama PPT tarnybos, mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas.

80. Specialiosios pagalbos teikimas mokykloje:

80.1. psichologinę pagalbą teikia klasių auklėtojai (visi lankė kursus spec. pedagogikos ir psichologijos), specialusis pedagogas, rajono PPT specialistai;

80.2. socialinę pedagoginę pagalbą teikia socialinis pedagogas ir klasių auklėtojai;

80.3. specialiąją pedagoginę pagalbą – spec. pedagogas rajono PPT tarnyboje;

80.4. kalbos sutrikimų – mokyklos logopedas.                                         

IV.MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ IR BESIMOKANČIŲ PAGAL  BENDROJO UGDYMO IR  BENDROJO UGDYMO PRITAIKYTAS PROGRAMAS, UGDYMAS

81. Mokiniui, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo ar pritaikytą bendrojo ugdymo  programą ir turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 137 punkte dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi:

81.1. specialiosioms pratyboms 5-10 klasių mokiniams skiriamas 1 neformaliojo ugdymo užsiėmimas per savaitę spragoms šalinti ir žinioms gilinti;

81.2. tarties, kalbos ir klausos lavinimo specialiosioms pratyboms  – 5-8 kl. skiriama  2 pamokos per savaitę 3mokiniams.

82. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, logopedo, ir kitų Vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. Esant reikalui konsultuojasi su rajono PPT tarnybos specialistais.

$1V.                MOKINIŲ,  BESIMOKANČIŲ PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTĄ PROGRAMĄ, UGDYMAS

83. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą ir turinčiam nežymų intelekto sutrikimą, ugdymo planas sudaromas  vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 137 punkto dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi.

84. Mokiniui, integruotai besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą ir turinčiam vidutinį intelekto sutrikimą, ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 137 punkte nurodytu dalykų programoms įgyvendinti skiriamu savaitiniu pamokų skaičiumi.

VI. SUAUGUSIŲJŲ BENDROJOUGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

I. SUAUGUSIŲJŲ PAGRINDINIO  UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

85. Besimokantiesiems pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą mokymosi procesas prasideda rugsėjo 2 dieną.

86. 2013-2014 mokslo metų trukmė nurodyta mokyklos ugdymo plano 5 ir 5.1 punktuose. Mokiniams skiriamos Rudens, Žiemos (Kalėdų), Pavasario (Velykų) ir Vasaros atostogos pagal 5.4 plano punktą.

86.1. Įskaitos organizuojamos tris kartus per mokslo metus pagal parengtą tvarkaraštį.

87. Ugdymosi procesas pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą mokyklos sprendimu skirstomas trimestrais. Trimestrų trukmė nurodyta plano 5.3 plano punkte.

88. Mokykla suaugusiųjų mokymą organizuoja vadovaudamasi Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.

89. Neformaliajam ugdymui valandos neskiriamos.

II. SUAUGUSIŲJŲPAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

90. Mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą priimami asmenys, siekiantys įgyti pagrindinį išsilavinimą.

91. Socialinė veikla nevykdoma.

92. 18 metų ir vyresni suaugusiųjų 5-10 klasių mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programą, nesirinko muzikos. Mokiniai pasirinko ,,Kalbos kultūros“ pasirenkamąjį dalyką.

93. Neakivaizdžiai besimokantys mokiniai laiko visų dalykų įskaitas vieną kartą per trimestrą.

94. Dalykų mokymuisi neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu mokykloje skirta 50% Bendrųjų ugdymo planų 271 punkte dalykui skiriamų pamokų skaičiaus.

95. Dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų (konsultacijų) skaičius pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti besimokantiems neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu:

Dalykų sritys, dalykai

Konsultacijos

6 klasė

6-8 klasė

9 klasė

9-10 klasė

Dorinis ugdymas (tikyba)

 

0.125

 

0.125

Lietuvių klaba (gimtoji)

 

0.75

 

0.75

Užsienio k.(1-oji) anglų

 

0.5

 

0.5

Užsienio k.(2-oji) rusų

 

0.25

 

0.25

Matematika

 

0.75

 

0.75

Ekonomika 9 kl.

   

0.125

 

Gamta 6 kl.

0.25

     

Biologija 7-10 kl.

 

0.25

 

0.25

Fizika 7-10 kl.

 

0.375

 

0.375

Chemija 8-10 kl.

 

0.375

 

0.375

Informacinės technologijos

 

0.25

 

0.25

Istorija

 

0.25

 

0.25

Pilietiškumo pagrindai

     

0.125

Geografija

 

0.25

 

0.25

Dailė

 

0.125

 

0.125

Technologijos

 

0.25

 

0.125

Pasirenkamieji dalykai:

       

Kalbos kultūra

 

0.125

 

0.125

Iš viso (grupinių konsultacijų)

0.25

4.625

0.125

4.625

 

Kopijuoti draudžiama © 2013. Visos teisės saugomos.